Minggu, 05 Mei 2013

LIGAR PUSAKA BUHUN TARALI KOLOT TATAR PASUNDAN ( 5 )

                                    SAID ANWAR ( SANG HYANG NUR CAHYA )


·         Said anwar ( sang hyang nur cahya ) putra nabi sis yang pertama,menikah dengan
Dewi rawati putri dari prabu rawangin,raja jin di kepulauan lautan lak.
Menurunkan putra Sang hyang nur rasa.

·         Sang hyang nur rasa dari istrinya Dewi sa,ati menurunkan putra dua  ;
1.Sang hyang wenang
2.Sang hyang darmajaka
·         Sang hyang wenang dari istrinya Dewi nura,menurunkan putra dua  :
1.Sang hyang hening
2.Sang hyang tunggal
·         Sang hyang tunggal menurunkan putra dua :
1.Batara narada
2.Batara guru
·         Batara guru menikah dengan Dewi huma, putri dari Nabi saleh menurunkan putra
Lima :
1.Batara brahma
2.Batara bayu
3.Batara sambu
4.Batara indra
5.Batara wisnu
·         Batara brahma menurunkan putra, batara sadtara.
Batara sadtara menurunkan putra batara sadtapa
--------- sadtapa ----------------------- --------- aji saka
Aji saka               ----------------------- parikna
·         Parikna menurunkan putra dua :
1.Sri pamunggung awal
2.Sentanu dewa
·         Sri pamunggung awal, menurunkan putra prabu manumangsa.
Prabu manumangsa menurunkan putra dua:
1.Sri ati
2.Begawan sakutri
·         Begawan sakutri menurunkan putra Begawan sakri.
Begawan sakri menurunkan putra Begawan palasara
·         Begawan palasara menurunkan putra dua :
1.Prabu dastarata
2.Abiasa
·         Abiasa menurunkan putra pandu dewa nata.
Pandu dewa nata menurunkan putra lima :
1.Prabu sami aji
2.Raden jaya sena
3.Raden arjuna
4.Raden nakula
5.Raden sadewa
·         Raden arjuna dari istrinya Dewi subadra, putri dari prabu basu dewa,saudara dari
Prabu basuketi, menurunkan putra Raden abimanyu.
·         Raden abimanyu menurunkan putra raden prekesit
-------- prekesit     ------------------ ------- -------- jahana
-------- jahana      ------------------ ------- -------- gandrayana
-------- gandrayana ---------------- ------- Prabu jaya darma
Prabu jaya darma menurunkan putra prabu jaya wijaya
-------- jaya wijaya ---------------- -------- ------- jaya wioma
-------- jaya wioma --------------- --------- ------- jaya baya
-------- jaya baya    --------------- ---------  angling driya jaya
Angling driya jaya --------------- --------- prabu citra soma
Prabu citra soma  --------------- --------- prabu pancadriya
------- pancadriya  --------------- --------- ------- kusuma wicitra
------- kusuma wicitra ---------- --------- sri maha punggung
Sri maha punggung ------------ --------- prabu kandiyawan
Prabu kandiyawan ------------- --------- -------- tunggul metung
-------- tunggul metung ------- ----------raden damar maya
Raden damar maya ----------- ---------- resi gatayu
Resi gatayu             ------------- ---------- prabu kala surya
Prabu kala surya    ------------- ---------- ------- dewa kusumah
-------- dewa kusumah -------- ---------- -------- ino kerta pati
-------- ino kerta pati ----------- --------- ---------kuda lalean
-------- kuda lalean  ------------ ---------- ---------munding sari
-------- munding sari ----------- ---------- -------- munding wangi
-------- munding wangi -------- ---------- sri pamekas
Sri pamekas              ----------- ----------- prabu ciung wanara
Prabu ciung wanara ---------- ----------- prabu darma rehe
-------- darma rehe  ----------- ----------- -------- hindang kencana
-------- hindang kencana ----- ----------- -------- lingga hyang
-------- lingga hyang ---------- ------------ ------- lingga wesi
-------- lingga wesi ------------- ------------ ------- lingga wastu
-------- lingga wastu ----------- ------------ ------- susuk tunggal
-------- susuk tunggal --------- ------------- ------- munding kawati
-------- munding kawati ------ ------------- ------- siliwangi
·         Prabu siliwangi dari istrinya nyimas subang larang,menurunkan putra tiga :
1.Walang sungsang (syeh dul iman)
2.Dewi rara santang (syarifah mudaim)
3.Jaya sengara (prabu kian santang)
·         Dewi rarasantang menikah dengan sultan hud mesir,saudara dari syamsu tamriz
(syeh maulana malik Ibrahim) keturunan syeh abdul qodir jailani (wali kutub)
Cucu dari syaidina husen bin syaidina a’li, menurunkan putra dua :
1.Syeh syarif hidayatullah
2.Syeh nurullah

_ KASASARAN  DIRI PRIBADI  _


                          Angkat ngidul nimu munding jiga piring
                          Angkat ngaler nimu munding jiga lisung
                          Angkat ngetan nimu munding jiga gantar
                          Angkat ngulon nimu munding jiga gombong
Lengkah linglung raragap bari takabur
Rasa aing uyah kidul, ngarasa punjul tibatur
Titajong nyuksruk kanu durukan
Ati tanghi ka hudang ku aib diri
Sing horeng simana horeng :
                          Nu jiga piring teh eta ceuli munding
                          Nu jiga lisung teh awak jeung hulu munding
                          Nu jiga gantar teh eta buntut munding
                          Nu jiga gombong teh eta suku munding
                          Geuning di hijikeunmah mang rupa wujud munding
                          Kalinglungan jadi tuduh kasadaran diri
             Pengertian :dalam kesasaran, dalam menemukan petunjuk,yang terpencar terpisah - pisah , sebelum mengenalnya, seperti kelompok - kelompok yang berbeda - beda, seakan - akan saling menjauh dan berlawanan, juga bertentangan.
             Dan seakan - akan tidak saling mengenal, dan seakan - akan kita berprinsip salah satunyalah yang paling benar, kemungkinan prinsif itu lahir karena kita tidak mengenal dari bagian yang lainnya.
             Padahal yang benar ialah, pabila semua bisa  bersatu dengan bagian lainnya, bisa bersama, seirama, seiring, maka diyakini itulah warisan kebenaran.
            Seperti halnya kita mempelajari ilmu, dinyatakan bahwa warisan, yang lengkap dari, petunjuk kebenaran diantaranya :
            1.Ilmu ussulluddin (mengenai ketauhidan dan keimanan)
            2.Ilmu ussul fiqih (hukum dan tatacara dalam  pelaksanaan  I’badah)
            3,Tajridul qolbi (tasawuf, mengenai tatanan batiniyah)
            Dari ketiga bagian ini, ada kalanya kita tidak mempelajari dari ketiga bagian tersebut, sehingga ada kalanya kita merasa aneh atau berpendirian, bahwa bagian lainnya bukan dari bagiannya, sehingga ada kalanya menjadi saling bertentangan, atau berprinsip bahwa bagian lainnya salah.
            Lalu apakah kita harus terus menerus untuk saling menyalahkan, sehingga tidak menemukan sebuah keputusan yang pasti, ada kalanya seseorang yang mengatakan sesuatu hal itu salah, hanya dapat mengatakan salah, tidak disertai dengan arah pemahaman, sehingga hal tersebut walaupun benar, hanya di nilai bukan meluruskan, tapi di nilai  hanya suatu kebencian.

                                                  - GUGURU KAKALAPA HEJO -
           -   Dina ngala kalapa pikeun nyumponan halabhab
                Naek teterekelan, bari sosorodotan.tuur nyorocod kesang lamokot.
          -    Dina di pesek, aya tapas kalapa,timu jeung batok kalapa, timu jeung daging               
                Kalapa, timu jeung cai kalapa. 
          -     Ceuk tapas kalapa kuring kalapa.
                Ceuk batok kalapa, tapas kalapa eta cangkang kuring.
                Ceuk daging kalapa, batok kalapa eta cangkang kuring.
                Ceuk cai kalapa, tapas kalapa, batok kalapa, daging kalapa, eta cangkang kuring.
           -    Ceuk nu nyipta buah kalapa :
Tapas kalapa, batok kalapa, daging kalapa. cai kalapa, mun nyusun tur ngahiji, maka geumleung eta diseubut buah kalapa hejo.
             BERSATU, BERSAMA,UNTUK MENCAPAI SEBUAH PERDAMAIAN.
  SALING MENGHARGAI DAN MENGHORMATI, AGAR YANG LAIN PUN DAPAT MENGHORMATI. 
                


                                         - DI PAPATAHAN KU SORA -
·         Nu leutik titiliktik, lir hayam kumincir, lir sora talingtit, lir rasa nu nyungkeulit dina ati nu leutik.
·         Nu gede polontong borongongong, buraong lir sora tong, lir dengki nu ngadaki dina ati sanubari.
·         Nu dewasa gagah perkasa, bari gede sora, lir sora brung, lir katakaburan nu ngahunyud dina jajantung.
·         Nu kolot kumis baplang, hahaok bari popolotot, lir sora badublag, lir rasa ria nu pasolengkrah dina jero dada.
·         Nu aki - aki bari beungkung, rasa luhur ku pangaweuruh, lir sora beudug, lir kaangkuhan nu ngungkung dina awak sakujur.
·         Nu pecekrek dulak deulek bari pepeletet,lir sora keucrek, lir ka bencian nu ngait dina sir leutik.
·         Si horeng simana horeng, mun ka hirupan bisa ngawujudkeun, rasa silih asah, silih asih, tur silih asuh, bisa sairing demanding, teu pagirang - girang tampian, maka bakal timu rasa persatuan, tur bakal nyapei hirup teutreum nu ayeum dina pergaulan.
·         Si horeng simana horeng,syifat kabeursamaan,syifat silih ajenan, bakal ngawujudkeun hiji peur gaulan, nu geunah, merenah,tur tumaninah.
·         Si horeng simana horeng, lamun nu aya dina jiwa .nu pasolengkrah dina galuh leuleumbutan, bisa seularas tur sa uyunan, bakal ngawujudkeun, kadigjayaan pikeun meuruhkeun, musuh nu aya dina diri pribadi.
- Pengertiaan : Bersama, bersatu, berdamai, saling membantu dan saling menghormati, itulah diantara harapan, dari leluhur tanah pasundan,

SILSILAH KAMPUNG CIBORELANG DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DI SUKU GUNUNG MANGLAYANG.

KAMPUNG CIBORALANG ;
Nama dari kampung ciboralang, dikaji dari arti bahasa ‘’ ( Ci) meng artikan air dan (BORELANG) meng artikan boreleng (totol) atau beulang.
Dan di kaji secara makna dan bukti yang ada ialah :
(CI) air atau sumber air, yang mana sumber air tersebut, menjadi sebuah karunia, yang di berikan zat laisa kamislihi sai'un, yang menjadi salah satu sumber kehidupan, sehingga nama mata air tersebut (CI) menjadi dipilih sebagai kata pengantar dari nama kampung tersebut. 
            Dan kata dari (BORELANG) dikaji secara makna dari arti yang dapat selaras, dengan  bukti yang ada, dan dari paduan keterangan para tokoh kampung dan tokoh desa, bahwa mengenai kata (BORELANG) diantaranya sehubungan air dari hulu sumber tersebut, pada mulanya, masih tertimbun, sehingga air yang keluar dari hulu sumber tersebut, keluar melalui sela - sela tanah satu sampai dua meter dari permukaan tanah.
            Dan tanah yang di jadikan jalan air tersebut menjadi gembur (EUMBEUL) sejenis rawa yang rupanya, antara air dan lumpur yang  terkena trik mata hari, sehingga  keluarlah warna air tersebut seperti bertotol, antara warna kuning, coklat dan agak putih, sehingga air tersebut disebut secara bahasa sunda boreleng (TAI HIANG) dan sumber pemula masih tidak berubah hingga saat ini
            Sehingga keselarasan untuk melahirkan sebuah nama dari  kampung tersebut, menjadi    ( KAMPUNG CIBORELANG).dan menurut keterangan para tokoh, Abah oyot dan aki entong, dahulu hulu air tersebut di kelilingi dengan pohon jambe yang mengelilingi kolam berukuran 10/segi dan disamping hulu air tersebut seumpat dijadikan tempat untuk  acara rutin untuk ruatan (ngaruat lembur) dan tempat untuk munajat untuk melakukan istiqo dan di sebelah samping hulu sumber tersebut yaitu di sungai samping hulu mata air tersebut, pernah di jadikan tempat persembunyian warga kampung pada jaman  penjajahan.
             Dan diantara sumber air lainnya oleh tokoh terdahulu, di Tanami pohon hampelas, sehingga di kenal menjadi mata air cihampelas, kampung ciborelang desa, cinunuk kecamatan cileunyi  kab. Bandung dan pada saat ini hulu dari sumber air tersebut di penuhi dengan pohon jati putih.dari setiap perubahan tersebut, seakan akan mendorong untuk menggali sesuatu hal, yang terpendam mengenai suatu peninggalan dari salah satu leluhur pasundan, semoga kedepan dapat kita pecahkan bersama, mengenai sesuatu hal yang masih tersembunyi di hulu sumber mata air tersebut, dengan harapan segala yang kita gali, dapat menjadi suatu hal yang bermanfa’at.
            Begitu juga mengenai silsilah dari desa cinunuk, di kaji dengan bukti yang ada, lahirnya   
Nama cinunuk, di karenakan di salah satu tempat, dari hulu mata air tersebut, tumbuh pohon nunuk, sehingga di sebutlah (CINUNUK) dan sekarang menjadi nama dari desa cinunuk. 
           Dan untuk lebih jauhnya, untuk mengenal dari salah satu peninggalan, yang ada di wilayah desa cinunuk kec cileunyi kab.bandung, peninggalan dari generasi terdahulu, yang ada di desa cinunuk, kedepan akan kita singkap, mengkaji dari bukti kebiasaan yang ada, diantaranya yang tersimpan, dalam bentuk budaya (adat istiadat/tradisi) dan seni tradisional, dengan harapan kita dapat memetik suatu pelajaran, mengenai pesan moral dan fituah dari generasi terdahulu, sebuah karya peninggalan untuk kita semua sebagai anak cucunya.

LIGAR PUSAKA BUHUN TARALI KOLOT TATAR PASUNDAN ( 4 )

            PUSAKA LARAS PATRA JAGAT NATA AGEUMAN SATRIA PININGGIT


·         BIDAYAH : Nyaeta awal – awalan keukeuteug nu leunyeup nu aya dina antara qolbu
                   Nyaeta ( pikeureuteugeun ) anu lahirna tina dasar nu katingali, ka angseu ,
                   Ka dangu, karasa, katampung ku akal ngalahirkeun cipta, ari qolbu nyaeta
                   Salaku wawadahna ruh nu baris marentah sukma, ari eta  keukeuteug anu
                   Leunyeup anu baris nimbulkeun sir kahayang nu jadi tina antara ajakan hade
                   Jeung nu teu hade, nu baris ngancik dina rasa nu ngalir kana budi, tur bila 
                   Mana ngabukti eta sir kahayang maka ngajeulmana diseubut birahi, tur eta    
                   Qolbu bisa ngalahirkeun sir kahayangna antara nu hade jeung nu teu hade
                   Kukasaringna ieu sir hayang ku kapahaman  akal reujeung kabeursihan qolbu,
                   Tur ngawujudna sir hade dina diparentah kunu ngancik dina qolbu, bisa mulus 
                   Nyambungna kana budi, tergantung kana sukma nu ka ancikan  ku syifat
                   Robbiyah jeung syabiyah (robbiyah nyaeta syifat sato galak nu leuwih milih
                   Kana kasarakahan, kabeuncian, hianat, gede ambeuk, hayang ngabinasa, tapi
                   Bila mana ieu sifat robbiyah kapupuk ku sifat iman, maka bakal ngalahirkeun 
                   Syifat hade nyaeta deudeuhan, asihan, jeumbar jeung bijak sana ).
                   ( syabiah nyaeta syifat sato lindeuk nu leuwih milih geudag ka anginan, nu teu
                   Teuteug dina milih sikap anu pasti, luar leor teu puguh pamadeugan, tapi bila 
                   Mana ieu syifat syabiyah ka pupuk ku syifat islam, maka bakal ngalahirkeun
                   Syifat hade nyaeta boga pamilih nu leuwih pasti sanajan nu di pilih sulit tur
                   Teu geunah kulantaran, hal nu di tingalkeun ngagiurkeun kana kahayang   
                   Nafsuna tapi leuwih milih hal anu sulit tapi nyalameutkeun kana pangeusi
                   Dirina jeung awak nu ngawadahanna ).maka ieu bidayah hade jeung bidayah
                   Nu teu hade dipilihna tergantung kana kapahaman akal jeung ruh dina milih -
                   Milih kana antara eta bidayah, koncina di pahamkeun sagala rupa nu baris di
                   Pilih tina sagala bidayah nu timbul dina kaleunyeupan jiwana.
·         HIDAYAH : Nyaeta, hiji pituduh nu lain elmu lain ucapan anu syifat na pituduh nu aya
                   Tina dasar  ajakan nu beureusih nu teupi kana  ruh, oge sasambungan eta ruh, 
                   Ku halna teupi kusabab kabeursihan jiwa ngamuluskeun ancikan hade nu da
                   Tang teurus  kana jiwa ku sabab kapiceun reureugeudna tina sifat sirik dina hate,
                    (  qolbu jeung sukma ) dibantu ku perantara akal nu pinuh ku buah fikiran
                    Nu bersih oge kabantu ku kasaringna satiap nu baris nyulusup kana lawang
                    Panto nafsu, nu baris ngawujudkeun cipta ( sirri, ayana antara luhurreun soca 
                    Jeung pangdangu ) anu mana pituduh ieu leuwih condong kana ngalahirkeun
                    Kana keukeuteug kayakinan kanu ngusik malikeun, bisa ngapung ngawang –
                  Ngawang pangeusi jiwana ku dorongan akal sajati, ti dasar bumi ngumbul
                  Kana panto hapasyah ( nyeta batas langit kahiji ) hingga langit ka tujuh hingga
                  Arasyi, tur neupi kana batas limpudan nur ilahiyah, maka ieu hidayah bakal 
                  Ngancik teurus di jalma - jalma nu jiwana kajaga tina sifat, sirik, fidik, jail,
                  Aniya, iren, ujub, ria, takabur jeung sajabana tina satiap nu baris jadi kokotor 
                  Sagala pangeusi jiwana, ku halna eta maka sir nu baris ngancik kana budi bakal
                  Mulus tur bakal ngalahirkeun birahi  nu pika meumeuteun, ku halna panga
                  Weuruh nafsu luluh ku kajayaan sukma jeung sasambungan ruh.
·         IBADAH : Nyaeta katumutan nungancik dina qolbu tur bisa lungguh dina qolbu kalawan
                  Limpudan nur ilahi nu ka katarik ku nur Muhammad, sahingga bisa ngajak 
                  Hade kana sasambungan ruhna oge kana sukmana, sahingga kagugu ku sagala
                  Nu sangkut paut jeung dirina, ngajirim budi nu tumut ngawujud birahi nu
                  Turut kalayan kasadaran tina rasa karumasaan, lahir sanes tina paksaan,
                  Sieun atawa di singsieunan atawa kabita tur kataji, estu lahir tina ka iklasan 
                  Jiwana sahingga ngalahirkeun katumutan nu sanyatana.
·         UBUDIYAH : Nyaeta pangeusi jiwa jeung wawadah pangeusi jiwa  oge akalna, leuwih iklas 
                  Leuwih tulus jauh dina panghareupan atawa ngahareupkeun atawa sakali -
                  Kali sok ngahareupkeun tina hasil katumutan nana hayang di ganjar, saperti ( syifat 
                  UBUDAN nyaeta syifat ngalakukeun katumutan sok di campuran reujeung
                  Kabutuh dunyana sahingga ngajadi hariwang nu di lakukeunna lain IBADAH,
                  Lir  buburuh saperti kuli ka antara papada, leuheung keneh kuli eta kagolong
                  Kana kalakuan nu saling ngabutuhkeun, nu syifatna, nu mayar eta mayar ku
                  Sabab tanagana mantu kana olahan nana, nu dibayar haq mihareup bayaran
                  Kana tanaga nu di bantukeunna kaseubut wajar jeung panteus, oge lumrah
                  Panteus di seubut silih tulungan atawa ngalakukeun kahadean.
                  Maka ieu ubudiyah bakal teuteug di anatarana mafanna lahir sinareung batin,
                  Tur kadali na rumah tangga nu mawaddah tur warohmah sabab kaceugahna
                  Sir jeung budina tina ngalakukeun birahi nu goreng nu di  pikahayang ku nafsu
                  Dirina nu baris ngawasa anggahota dirina sahingga bakal ngotoran kana sagala
                  Pangeusi jiwana, tur akalna bakal leuwih seukeut kana hal nu teu hade.
                  Maka kalakuan tina birahi nu teu hade atawa birahi hade tapi kurang lantif
                  Nyaeta teu di bareungan ku iklas tina nu di lakukeuna, pupujieun, atawa miha
                  Reup pandang puji atawa nukeuran hadena jeung hal anu teu hade, ku halna
                  Tina satiap nu di lakukeun, di ucapkeun, di dangukeun, di angseu, sahingga di 
                  Peur buat ku halna di peurbuat ku awakna reujeung pangeusi awakna di ang
                  Gap sakongkol sakabeh jiwa ragana, maka hariwang timu reujeung kuciwa,
                  Tur moal bisa ngabohong ku sabab sagala nu aya dina awakna milu berbuat
                  Tur milu nyaksi tina perbuatan nu teu hade atawa nu hade nu kurang karaksa
                  Ku ka iklasan hususna dina hal laku lampah  dina ngalakukeun ibadah.

KABUDAYAAN
·         BUDIDAYA “ Nyaeta Budi na mangrupakeun gambaran tina sir ( rasa hayang )
                       Nu jadi kumpulan nu lungsur tina antara panca indra nu ka  tampung
                       Ku akal sahingga ngalir kana pancadria, sahingga ngajadi sir, naon nu anteul
                       Kana panca indra saupama hade maka si akal bakal nyipta olahan nu hade 
                       Olahan nu hade sarina lungsur kana pangeusi qolbu sahingga ngajadikeun
                       Nu lungguh dina qolbu marentah kabaturna nyaeta sasambungan ruh
                       Jeung sukma, tur eta sasambungan ruh jeung sukma bisa leuwih ngaleu
                       Meuskeun kana parentah nu lungguh dina qolbu, tur aya kala na bilamana
                       Sasambungan ruhna jeung sukma na bisa kapupuk ku limpudan cahaya nu
                       Hade maka sanajan nu ka olah ku akal tina dasar hal nu teu hade nu ka
                       Timuna ku panca idrana aya kalana bisa jadi heurin ajakan eta nafsu ku
                       Halna si sasambungan qolbu jeung sukma teu bisa narima kokotor nu nga
                       Lir tina hasil akal kotorna, ku halna eta bilamana satiap parentah nu lungguh 
                       Dina qolbu, bisa salaras reujeung sukma bakal ngadorong ngalir kana budi
                       Maka dorongan tina dasar sasambungan ruh jeung sukma bukti ngajadi
                       Budi, tur ngawujud dina sanyatana prak - prakan birahi maka eta di sebut
                       Daya, tur bilamana dilakukeun teurus kunu mawa awakna tina satiap rasa 
                       Hayangna maka eta di seubutna budidaya tina olahan akalna, nu katarima
                       Tina cukang lantaran panca indrana.
·         BUDAYA  :    Nyaeta perbuatan birahi tina dasar nu boga budidaya disambung ku lianna
                       Sahingga berlanjut tepa tumepa ngajadi hiji hal nu dilakukeun teurus
                       Ngajadi kabiaasaan, tradisi, atawa adat istiadat, sahingga eta tradisi
                       Ku halna nu nepakeun budidaya beragam rupana tur eta tradisi ngajadi
                       Bagian tina satiap nu ngalakonan kahirupan, corakna diseubut budaya,
                       Tur eta budaya ngarebu rupana teur gantung kana kaayaan alamna oge
                       Jamana, aspirasi nu ngabogaan budidaya ngawujud kana budaya jeung seni
                       Sahingga ku rakeutna ieu budaya  jeung seni karena lahirna tina aspirasi
                       Jiwa nu kalahiranna masih tina antara panca indra maka rakeutna tur
                       Neulahna ngajadi seni budaya, antara prak - prakan birahi nu lahir tina
                       Aspirasi nu ka olah ku akalna ngajadi sir seni jeung sir budaya maka wawa
                       Dahna kabudayaan nu aya di masing - masing suku bangsa, nu eusina aya 
                       Nu samaksud sanajan beda bentukna, aya oge teu sarupa maksud jeung
                       jeunisna,  tapi ku halna nu ngalahirkeun sir seni jeung sir budaya, nu aya di
                     Tatar pasundan khususna, nyaeta jalma nu kapupuk dirina ku ajaran  islam
                     Sahingga ngancik syifat kamanusaan, sahingga kabudayaan nu di lahirkeun
                     Antara seni jeung budaya ngandung simbul oge pesen moral, nu eusina 
                     Nungtun kana prilaku pergaulan nu kajaring ku tuntunan pola kahirupan
                     Nu islami, jadi kacida jeulasna yen kabudayaan eta sanes agama tapi nu nga
                     Lahirkeun eta budaya di antarana  jalma nu ber agama nyaeta nu ngageum
                     Agama islam ( kawalian ) nu maksudna  milih seni jeung budaya di
                     Jadikeun media karena nu jadi aturan adat jadi dasar awal panggupai, pikeun
                     Panggero pikeun ngumpulkeun, nu mana dina riungan eta di ancikeun tun 
                     Tunan nu manfaat pikeun numbuhkeun rasa peursatuan, ngawujudkeun
                     Rasa silih asah silih asih tur silih asuh, tur ningalkeun simbul tina syifatna 
                     Penataan jiwa oge laku lampah, dina pergaulan supaya anak incuna bisa 
                     Ngajaga Jiwana tina syifat sirik fidik, jail, aniaya, iren oge palastren, bisa  nga
                     Wujudkeun silih ajeunan, tur ningalkeun penataan laku lampah nu gumati
                     Anu syifatna kudu bisa mancala putra mancala putri, ngaraksuk miraga 
                     Sukma ( bisa ngarasakeun kanyeuri kapeurih kateugeunah nu sejenna )
                     Seukeut fikir seukeut batin nu ngajadikeun hirup taliti dina mola basa jeung
                     Laku lampah, lahir kahariwangan mun diri ngalakukeun hal - hal nu pika
                     Teugeunaheun ka nu sejenna, ( memeh nyiwit kabatur kaciwit heula diri pribadina )
                      di urang aya budaya nyakitu deui di nagara islam aya budayana, di urang
                     aya seni nyakitu di nagara islam aya senina, ku halna kitu dina nganilai seni
                     jeung budaya ulah ngarasa aneh jeng jadi perbedaan karena eusina tradisi 
                     jeung ungkapan oge asfirasi, nu teu berubah iwal ti ajaran agama islamna
                     saperti kateuntuan dina pola penataan I’badah di tungtun ku I’lmu usul
                     fiqih, ngenaan kaimanan di tungtun ku I’lmu usuluddin, ku halna kitu ngajadi
                     kawajiban pikeun para generasi ngajawab satiap nu jadi warisan ti luluhur
                     tatar pasundan khususna nu aya di desa cinunuk kec cileunyi kab bandung.
                                                       

ASPIRASI TINA OLAHAN AKAL TINA DASAR NU KATAMPUNG NGALIWATAN PANTO PANCA IDRA, NU LEUWIH CONDONG KANA BUDIDAYA NU KAPUPUK KU KA ISLAMAN NU NGAJADI KABIASAAN,TRADISI,ADAT ISTIADAT (BUDAYA ) HUSUSNA NU AYA DI DESA CINUNUK KEC.CILEUNYA KAB.BANDUNG DIANTARANA :

·         Kabiasaan muslim reujeung muslim dina ngabantu papait teupi ka tahlilan
·         Nyeukar jeung sajabana
·         Ngaruat leumbur
·         Numbal tanah
·         Siraman
·         Ngeuyeuk seureuh
·         Acara dina peurnikahan, ngandung hukum agama, adat oge peumeurintahan
·         Acara 4 bulanan 7 bulanan oge bila mana ngalahirkeun, dina nyukur di iring ku sholawat buhun, Neuteupkeun ngaran budak
·         Babarik ( tolak bala )
·         Miteumbeuyan ( ngawalan ngabangun,ngawalan peupeulakan ) oge nyawen  dina ngala tataneun mun manjing waktuna jeung sajabana.

ASPIRASI TINA OLAHAN AKAL TINA DASAR NU KA TAMPUNG  NGALIWATAN  PANTO PANCA INDRA, NU NGAJADI PANCADRIA NU DI BUDIDAYAKEUN TINA SIR MASING – MASINGNA NU NGAJADI SENI DIANTARANA :

·         Seni sastra
·         Seni geurak
·         Seni musik
·         Seni suara
·         Seni tari
·         Seni ukir, jeung sajabana

BIRAHI SENI SUARA PIKEUN NYAMPAIKEUN PUJIAN, CIRI KACINTA KA NABI AKHIR JAMAN, JEUNG NGALALAKONKEUN CARITA NU BAHEULA, NU AYA DI DESA CINUNUK KEC. CILEUNYI KAB.BANDUNG DI ANTARANA :

·         Seni marhaba  buhun
·         Seni beuluk, wawacan,  jeung sajabana

BIRAHI SENI NU MADU ANTARA SENI SASTRA, SENI SUARA, SENI MUSIK,JEUNG SENI GEURAK,NU AYA DI DESA CINUNUK, KEC.CILEUNYI KAB.BANDUNG, DIANTARANA :

·         Seni wayang golek,

BIRAHI SENI NU MADU ANTARA SENI MUSIK JEUNG SENI GEURAK, NU AYA DI DESA CINUNUK KEC. CILEUNYI KAB.BANDUNG DI ANTARANA :
·         Seni benjang
·         Seni pencak silat
·         Seni reak

BIRAHI SENI NU MADU ANTARA SENI MUSIK, SENI SUARA, NU AYA DI DESA CINUNUKKEC.CILEUNYI KAB.BANDUNG DI ANTARANA :

·         Seni wayang catur

·         Seni kacapi suling

·         Seni kacapi kawih

·         Seni deugung

·         Seni kacapi ceuleumpung

BIRAHI SENI NU MADU ANTARA SENI MUSIK,SENI SUARA,SENI GEURAK, NU AYA            DI DESA CINUNUK KEC.CILEUNYI KAB.BANDUNG DIANTARANA :

·         Seni sisingaan
·         Seni reog
·         Seni kuda renggong
·         Seni jaipongan
·         Seni calung

BIRAHI SENI NU MADU ANTARA KABIASAAN TINA PAGAWEAN OGE PANGJARING         PERGAULAN NU AYA DI DESA CINUNUK  KEC.CILEUNYI KAB.BANDUNG DI ATARANA  :

·         Kaulinan tradisional sunda, jeung sajabana
Diantara seni di luhur aya seni buhun, aya oge seni nu meukarkeun tina seni buhun
Aya seni nu jadi media pikeun ngawujudkeun sir budaya sahingga ngadorong kana bidayah nu di pepelingkeun nu di maksud kunu ngalahirkeun seni jeung budaya, aya nu ngandung fituah raja, papatah kolot, tuntunan, pesen moral, pangeling - ngeling antara sasama, aya nu pikeun ngawujud keun persatuan, oge seni hiburan nu eusina, nyampaikeun hal nu kaalaman, jeung sajabana.
            ( eni dan budaya yang ada di desa cinunuk kec.cileunyi kab. Bandung, Mengandung simbul - simbul yang pengertiannya, leubih mengarah kepenataan jiwa, penataan  langkah -langkah kesanggupan, dalam ,menempuh kehidupan, penataan untuk meraih keselarasan dalam pergaulan yang dapat saling menghormati, dan saling memupuk dengan kebaikan ).             
             Bahwa langkah kehidupan ini mempunyai suatu patokan, agar menghasilkan langkah yang selaras dengan jalan kehidupan yang disertai dengan tatakrama sopan santun dan kebijakan, dan dapat saling menghormati dengan berbagai pihak, dapat saling mengingatkan dan saling meluruskan dengan cara yang baik, yang sifatnya bukan mencari suatu kesalahan tapi harus dapat memecahakan agar setiap masalah dapat di selesaikan dengan baik, Seperti  pengertian dari arti  bela diri, arti yang dimaksud ialah bahwa harus dapat membela diri sendiri dari syifat yang kurang baik yang ada dalam diri kita sendiri, dapat menghidari dari ajakan hal - hal yang kurang baik yang ada dalam jiwa kita, maka kemampuan kita dalam menguasai diri kita sendiri, dapat menjaga langkah dan prilaku yang kurang baik, seperti halanya kita dapat menghormati orang lain, maka orang lain pun dapat menghormati kita, maka melahirkan suatu kehidupan yang nyaman, dengan kehidupan seperti itu maka kita mencapai keselamatan jiwa dan raga, dan penataan gerak yang di iringi dengan irama  dalam jurus seperti halnya kita menata langkah dalam kehidupan yang syifatnya direnungkan terlebih dulu agar setiap langkah kita, menghasilkan langkah yang baik  maka itulah bela diri yang dimaksud ( Jaga diri ), hal lainnya seperti simbul dalam kris gagak rancang yg bentuknya tajam ke ujung atasnya dan tajam ke ujung bawahnya, simbul yang di maksud ialah: kita semua harus berfikir bijak, berperasaan dan arti lain ialah tajam ke atas (HABLUMINALLA H )  tajam ke bawah ( HABLUM MINANNAS), hal lain simbul dalam MERAH DELIMA  ialah MERAH ialah gumpalan darah DELIMA dalam dada yang jumlahnya lima yaitu qolbu dan bagian dari qolbu yaitu ( jaddi, kaffi, nafsunnatiqo, kullu jasad dan qolbi nya sebagai teumpatnya ruh ) bila mana merah delima yang ada dalam dada kita dapat terjaga dengan baik yang syifatnya terjaga dari syirik,jail, aniaya,ujub, ria, takabur, maka akan melahirkan kesaktiaan diri yang syifatnya kesaktiaan yang dapat melawan kekafiran dari diri kita sendiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dari hal di atas semoga kita semua dapat menilai mana agama mana budaya dan mana seni, yang tidak perlu di jadikan pertentangan karena dinegara islam sendiri mempunyai suatu budaya dan seni kita hanya harus lebih bijak dalam menilai dan menghargai sebuah karya,dari masing - masing suku bangsa dan kebijakan lain sampainya sebuah pengertian tidak segampang membalikan tangan, sehingga cara tersebut beragam dan  kebudayaan sendiri ialah pola kehidupan yg di selaraskan dengan adat kebiasaan dan asfirasi di tempat dan lingkungan menurut jaman dan masanya masing - masing,sehingga melahirkan corak yang berbeda, sekaligus dapat menjadi jalan awal sebagai perekat silaturahmi, yang syifat nya lebih gampang memanggil untuk berkumpul dan setelah berkumpul di sampaikanlah  tuntunan, pesan dan himbauan untuk menjalin rasa persatuaan dan menggiring kearah pemahaman yg mengandung fituah melalui seni tersebut.  
                                                                                                                                                                          
                                                         FITUAH
                                                                                                        
·       -   BIJAK DALAM MENILAI DAN MEMUTUSKAN AKAN MENGHASILKAN SUATU KEPUTUSAN YANG  BAIK  YANG DI TILAI  MENJADI SEBUAH KEBENARAN YANG AKAN MENJADI PANUTAN BAGI SEMUA ORANG.
·        -  MENGAPA ENGKAU MENANGIS KALA MENDAPATKAN KESUSAHAN BUKANKAH PERNAH KAU ALAMI KESENANGAN,MENGAPA ENGKAU TERTAWA KALA MENDAPATKAN KESENANGAN BUKANKAH PERNAH KAU ALAMI KESUSAHAN,MENGAPA KAU ACUNGKAN TANGAN KALA DITAWARI KESENANGAN DAN MENGAPA TIDAK KAU ACUNGKAN TANGAN KALA DITAWARI KESUSAHAN, BUKANKAH KEDUANYA AKAN MENJADI BAGIAN DARI HIDUP INI.
·        -  SEBUAH KEJUJURAN AKAN MENJADI BENALU KALA BERADA DI TENGAH – TENGAH KETIDAK JUJURAN TETAPI SEBUAH BUKTI DARI KEJUJURAN AKAN MENJADI PEMISAH DARI KETIDAK JUJURAN.
·         - IMAN ITU MENJALANI SEGALA YANG DI YAKININYA DAN KETAQWAAN MENETAPKAN SEGALA  PERBUATAN DI SERTAI DENGAN KEIMANAN DAN CIRI DARI KEIMANAN IALAH LURUS HATINYA DAN LURUS UCAPANNYA DAN CIRI DARI KETAQWAAN IKLAS DALAM BER A’MAL.
·        -  JADIKANLAH KESALAHAN GURU KEBENARAN DAN HATI HATI DENGAN KEBENARAN KARENA MERASA BENAR AKAN MELAHIRKAN KEANGKUHAN SEHINGGA TERTUTUP JIWA KITA  NENERIMA KEBENARAN SEHINGGA AKAN TERULANG KEMBALI PERBUATAN YANG SALAH.
·        -  JANGAN BANGGA DENGAN SANJUNGAN KARENA SANJUNGAN AKAN MELUPAKAN SEHINGGA HILANG KESADARAN DAN MELAHIRKAN KETIDAK HATI - HATIAN SEHINGGA APA YANG KITA PERBUAT  DILAKUKAN DENGAN KECEROBOHAN DAN SANJUNGAN AKAN MENJATUHKAN.
·         - AKAL IALAH PEMINPIN LAHIRIYAH DAN HATI PEMINPIN BATINIYAH DAN BILA SELARAS AKAL DAN HATI MAKA AKAN MEMINPIN JIWA RAGA KITA DAN PEMINPIN IALAH YANG MEMULAI DARI MEMINPIN DIRINYA SENDIRI SEHINGGA DAPAT MENJAGA DENGAN BAIK SEGALA  YANG DI PERCAYAKANNYA , DAN SEBAIK – BAIKNYA YANG DI PINPIN IALAH YANG PATUH DENGAN PELATURAN.
- CIRI ORANG BER ILMU IALAH BIJAK DALAM MEMUTUSKAN DAN CIRI KEDERMAWANAN IALAH MEMBERI DISERTAI DENGAN KETULUSAN DAN CIRI KEIKHLASAN IALAH TIDAK TER INGAT DENGAN SEGALA A’MAL KEBAIKANYA DAN CIRI DARI KESABARAN IALAH TIDAK PUTUS ASA DALAM BERUPAYA  DAN CIRI KEJUJURAN IALAH TAKUT AKAN PERBUATAN SALAH DAN CIRI DARI KEBENARAN IALAH LEBIH MENYADARI KEKURANGAN DIRINYA.